DEMOISIFINQO

 

Ekupheleni kwesifundo umfundi kumele enelise uku;
a)Finqa udaba lumumathe imicijo yonke emqoka.
b)Sebenzisa ubuciko bokufinqa nxa bebhala amanothi.
c)Landela amanyathelo aqondileyo nxa beloba isifinqo.

  • Isifinqo yindaba efinyezwe yabancane.
  • Isifinqo siyindlela njalo yokuxoxa indaba elamazwi amanengi ngamazwi amalutshwana.
  • Nxa kubhalwa isifinqo kumele kusetshenziswe imicijo emqoka esendabeni.

Amanyathelo okuloba isifinqo

  • Bala indatshana yokuzwisisa lombuzo  ngokunanzelela ukuze uzwisise okudingakalayo.
  • Isigaba sinye ngasinye  kundatshana yokuzwisisa simumethe  umcabango owodwa ngakho dinga umbiko ngesigaba ngesigaba, ungawuthola letha umcijo lo ngamazwi akho ngamafitshane.
  • Izaga lezitsho azibhalwa kusifinqo, bhala umbiko ngamafitshane.
  • Amazwi aphuma emlonyeni womuntu abhale abengumbiko.
  • Sebenzisa isikhathi esadlulayo nxa ubhala isifinqo ukuze ungalahlekelwa yimiklomelo.
  • Izibonelo azifakwa esifinqweni, sungasebenzisa ibala elilodwa eligoqela izinto ezinengi.

           Isibonelo> sazitika ngamapintshisi,amamengo lamanantshisi >uyathi            
                                      Sadla izithelo ezitshiyeneyo.

  • Nxa sokwenziwe konke lokhu, sungabhala indaba yakho ibe yindima eyodwa njalo ucine ngenani oliphiweyo. Inani lelo uyalibhala ekucineni kwesifinqo suqedile.