DEMO
IMITHETHO YOKUBHALA ULIMI

 

Ekupheleni kwesifundo umfundi kumele enelise uku;
a)Lumbanisa onkamisa ngendlela eqondileyo.
b)Ukweqa onkamisa ngendlela ezimbalwa.
c)Ukwehlukanisa ongwaqa.


Onkamisa
a, e, i, o, u.

 • Amazwi onke esiNdebele acina ngonkamisa.
 • Inengi lawo njalo liqala ngabonkamisa.

Fig.1.1   Onkamisa

Onkamisa bayalumbana ukuze benze omunye unkamisa.
Izibonelo:
 • Ngila+  amazinyo=ngilamazinyo
                              

                    a

 • Bala+  inja=    balenja
                 

                  e

 • Ngila  +  umlomo=    ngilomlomo
                   

                     o

 • Izibonelo ezingaphezulu ziveza ukuthi silumbanisa onkamisa ngendlela elandelayo
  • a + a = a
  • a +  i = e
  • a + u = o
Ukweqiwa kwabonkamisa

Okokuzithandela

 • Onkamisa bengeqiwa ngokuthanda kokhulumayo.
 • Lokhu kuvame ukwenziwa nxa kukhulunywa kulanxa kubhalwa.
 • Engeqiwa unkamisa lapho ibizo lilandelwa yisiphawulo, isichasiso sisandulela ibizo esilichazayo kumbe isabizwana soqobo loba esenani sisandulela ibizo emutshweni.
 • Singameqa njalo lapho isenzo silandelwa libizo emutshweni, lanxa sisebenzisa isikhathi esedlulileyo.
 • Singaphinda njalo simeqe unkamisa nxa ibizo lilandela isibanjalo sesabizwana soqobo emutshweni kumbe isabizwana sokukhomba.
 • Izibonelo:
  • Inkazana encane ibigijima.
  • Inkazan’ encane ibigijima.
  • Nansi esakho isinkwa.
  • Nansi esakh’ isinkwa.
  • Bona abadala abavumi.
  • Bon’ abadala abavumi.
  • Bakhama ithumba.
  • Bakham’ ithumba
  • Babe bezondana.
  • Babezondana
  • Lo umfazi uyantshontsha.
  • Lomfazi uyantshontsha.
  • Angithandi ukukhuluma.
  • Angithandi kukhuluma.
Okokubanjwa ngamandla

Unkamisa wokuqala uyasuswa ebizweni uma silisebenzisa ekubizeni kumbe ekukhulekeni.


Table 1

Ongwaqa  
 
 • Le yimisindo yenkulumo engasobonkamisa.
 • Ongwaqa sibehlukanisa ngezitho zomlomo ezisetshenziswa ukukhipha umsindo  wabo.


Table 2