DEMO

Maumbirwo amazita


 • Mazita ese anopinda muzvikwata zvakasiyanasiyana zvichienderana nemaumbirwo awo.
 • Zvikwata izvi zvinodaidzwa kunzi mipanda.
 • Zvikwata izvi zvinoonekwa nezvivakashure,maumbirwo,ushoma nouzhinji hwawo uye nezvaanoreva.
 • Zita rinovakwa nechivakashure+dzitsi.

Sokuti,

 • mu-+-komana =mukomana

mu- (chivakashure)
-komana (dzitsi)

 • Mazita anoiswa mumupanda mumwe anenge ane sungawirirano yakafanana.

Sokuti,

 • mukomana uyu
 • mukadzi uyu
 • murimi uyu
 • musikana uyu
 • Mazita omumupanda mumwe kanaava muuzhinji anova nechivakashure chimwe chete sokuti,
 • vakomana
 • vakadzi
 • varimi
 • vasikana
 • Zvinoreva kuti mazita ese anofambirana nenzira iyi kupinda mumupanda mumwe.
 • Muchidimbu mazita anoiswa mumupanda nekuda kwezvinotevera:

a) Zvivakashure

 • Zvivakashure zvakafanana zvinoita kuti mazita apinde mumupanda mumwe chete semuenzaniso:
 • rukukwe
 • rukova
 • ruvanze

b) Zvaanoreva

 • Mazita anoreva zvakafanana anopinda mumupanda mumwe chete somuenzaniso:
 • murume
 • mukadzi
 • musikana
 • Mazita evanhu nokudaro anopinda mumupanda 1.

c) Sungawirirano

 • Pane mazita ane zvivakashure zvakafanana asi achipinda mumupanda yakasiyana.
 • Mazita aya kuti apinde mumupanda yawo panoshandiswa sungawirirano.
 • Sungawirirano ikange yakasiyana kureva kuti mazita acho ari kupinda mumipanda yakasiyana somuenzaniso:
 • Iye mukomana. (1)
 • Iwo musana. (3)
 • Imo mupurazi. (18)
 • Kune mamwe mazita ane zvivakashure zvakasiyana asi sungawirirano iri imwe chete somuenzaniso:
 • garwe iri (ri-) + -karwe
 • bhuku iri Ø- + -bhuku
 • zana iri (ri-) + -zana
 • joki iri Ø- + -joki

Sungano youshoma nouwandu.

 • Mazita anopinda mumupanda nekuda kweushoma kana uwandu hwawo somuenzaniso:
 • mukomana (1) vakomana (2)
 • banga (5) mapanga (6)
 • imba (9) dzimba (10)

Mupanda 5

 • Mazita emupanda uyu haana chivakashure chiri pachena.
 • Pamaumbirwo emazita emupanda 5, mazita acho anoshandisa dzitsi remupanda 6.
 • (ri-) ndicho chivakashure chemazita ari mumupanda uyu semuenzaniso:
 • ri- + -kudo = gudo
 • ri- + -tombo = dombo
 • ri- + -chongwe = jongwe
 • Mumupanda umu mune chivakashure ichi zvakare: Ø-
 • Mazita anovakwa nechivakashure ichi ane dzitsi risingashanduki uye mamwe mazwi emupanda uyu akatorwa kubva kune mamwe marudzi.
 • Ø- + - bhuku = bhuku
 • Ø- + - gejo = gejo
 • Ø- + - ziso = ziso
 • Mupanda wamazita unotsanangurwa sechikwata chamazwi ane hukama nokudyidzana sokupangidzwa kwazvaitwa pamusoro.
 • Mipanda yamazita inosvika kumakumi maviri nerimwe (21).

Mupanda Chivakashure Zita
1 mu- mukomana
2 va- vakomana
1a Ø- tezvara
2a Va- VaGumbo
2b a- ambuya
amai
3 mu-
mw-
muti
mugwagwa
mweya
4 mi- minda
5 (ri-) garwe
6 ma- makarwe
7 chi- chikoro
8 zvi-
zv-
zvikoro
zvana
9 i-
N-
mombe
hama
10 dzi- dzimba
11 ru-
rw-
rukova
rwiyo
12 ka- katsuro
13 tu-
twu-
tukomana
twukomana
14 u-
hu-
hw-
upfu
hupenzi
hwahwa
15 ku- kufamba
16 pa- panze
17 ku- kure
17a Ø- zasi
18 mu- mudanga
19 svi-
sv-
svimuto
svana
21 zi- Zigadzi

Mipanda namazita ayo

Mupanda 1

Chivakashure /m-/mw-/
Muenzaniso

Chivakashure Dzitsi
mu- -rume
mu- -komana
mw- -enga/p>
mu- -dzidzisi
Zvaanoreva
 • Ose mazita ari mumupanda 1 anomirira mazita avanhu.
 • Chivakashure chacho mu-, mw- chinomirirazve ushoma hwama zita acho.
Sungawirirano
 • Mazita emupanda 1 ane sungawirirano inoenderana seizvi,
 • murume uyo
 • mukomana uyo
 • mudzidzisi uyo
 • mwenga uyo
 • mweni
 • Chivakashure mu-chinogona kubatana nemadzitsi anobva muzviito,sokuti
  • mutauri
  • mudzidzisi
  • murapi

Mupanda 2

 • Chivakashure /va- v-/
 • Chivakashure ichi chinotaura nezvo uzhinji hwomupanda 1
Mienzaniso,
 • vakomana
 • veni
 • varapi

Mupanda 1a

Chivakashure Ø-
 • Chivakashure ichi hachionekwi pazita.
 • Chinotaura ushoma chichipangidza ukama sokuti sekuru,baba.
 • Chinoreva mazitasingwi evanhu sekuti Chipo,Farai.
 • Chinoreva mazitasingwi enzvimbo sekuti Zambezi,Harare, Chitungwiza.
 • Mazita anotaura mabasa emunhu sekuti mabharani,dhiraivha.

Mupanda 2a

Chivakashure /va- Va- /
 • Mazita aya anoratidza kuremekedzwa kwemazita omumupanda 1a,sokuti,vatete,vasahwira.
/Va- / uyu anoratidza zita romunhu anokudzwa saVaMudyanadzo, VaTadzoka.

Mupanda 2b

Chivakashure /a-/
Mazita omumupanda uyu anoratidza ukama sokuti
 • ambuya
 • amai.

Mupanda 3

Chivakashure /mu- /
 • Chivakashure ichi chinoreva mamwewo mazita asiri avanhu.
 • Mazita aya anogona kuve emiti sekuti;
  • mutohwe
  • mutamba
  • musasa.
 • Anogona kuve mazita anoreva enhengo dzomuviri sekuti;
  • musoro
  • muromo
  • mupimbira.
 • Anogona kureva mamiriro ekunze sekuti;
  • mwedzi
  • mwando.
 • Anogonazve kutaura dzimwe mhando dzezvokudya sekuti;
  • mukaka
  • muriwo.
 • Chivakashure ichi chinogona kubatanawo namadzitsi anobva muzviito sekuti;
  • munamato
  • muridzo.

Mupanda 4

Chivakashure /mi- /
 • Mazita omumupanda uyu uzhinji hwemumupanda 3 sekuti;
  • misika
  • mitohwe
  • miromo
  • mimwe
 • Mamwe mazita emumupanda 3 haashanduki kana ave muuzhinji hwawo saka chivakashure /mw- / chinoonekwazve mumupanda 4 sekuti;
  • mw-edzi
  • mw-ando
 • Mazita anoti moto,moyo ari mumupanda uyu asi chivakashure chawo ndi-/m- /

Mupanda 5

Chivakashure /(ri-) / Ø-/
 • Mazita aya ane chivakashure chisingaonekiasi anozivikanwa nesungawirirano inowanikwa paari sekuti;
  • demo iri
  • danda iri
 • ri- anoita kuti dzitsi rezita rishanduke sekuti;
 • /ri-/+ -temo = demo
 • /ri-/+ -tanda = danda
 • Dzitsi remumupanda 5 rinogona kuva dzitsi mumupanda 6,7 kana 11.
 • Garwe izita remumupanda 5 tarisa maumbirwo anoitwa zita racho;
  • /ri-/ + -karwe
 • Dzitsi -karwe rinogona kuonekwa sezvinotevera;
  • ma-karwe ( mupanda 6)
  • tu-karwe (mupanda 13)
  • chi-karwe (mupanda 7)
  • ru- karwe (mupanda 11)
 • Chakakosha kúziva kuti mazita ari mumupanda 5 isungawirirano yacho nokuti mazita acho akawandisa.

Mupanda 6

 • Aya mazita anoratidza uzhinji hwamazita ari mumupanda 5, 11, 21 sekuti;
  • makudo
  • machira
  • madzikana.
 • Anoratidzazve mazita enzvimbo kana enguva yegore sekuti;
  • materu
  • mavirira
  • mahombekombe.

Mupanda 7

Chivakashure /chi- /ch-
 • Chi-+ -koro
 • Ch- + -anza
 • Ch- + -oto
Mienzaniso yemazita
 • Chigero
 • Chipako
 • Chihuta
 • Chikadzi
 • Chamupidigori
 • Churu
 • Zita rokuti chamupidigori rinovakwa seizvi;cha- + -mupidigori

Mupanda 8

Chivakashure /zvi-/ /zv-/
Mienzaniso
 • zvi-pusha
 • zvi-huta
 • zv-ombo
 • Mazita aya uzhinji hwamazita omumupanda 7

Mupanda 9

/n-/ Ø-/ i-/
 • Aya mazita anoratidza ushoma hwemazita angave eshiri kana mhuka sekuti mbizi, mhembwe,hurekure,njiva
 • Mazita emidziyo yemumba kana nhumbi dzekupfeka sekuti;
  • shashiko
  • nhembe
Maumbirwo acho ndeanotevera;
 • N- + -mombe
 • N- + -ngwena
 • Kune mamwe mazwi ekuti dzitsi rinotorwa kubva kuchiito semuenzaniso;
 • Mhondi inoshandisa dzitsi -pond- ratorwa kubva kuna kuponda.
  • N- + -pond-a (mhondi)
  • N- + -paradz-a (mharadzi)
  • Mharadzi inoshandisa dzitsi -paradz- ratorwa kubva pachiito kuparadza.

Mupanda 10

Chivakashure /dzi-/ Ø- /i-/ n-/
Muenzaniso
 • dzi- + -mba
 • Ø- + -nzou
 • Mazita aya anoratidza uzhinji hwemumupanda 9

Mupanda 11

Chivakashure /ru-/ /rw- / /rwu- /
Mienzaniso
 • rujazi
 • rugotwe
 • rukweza
Zvaanoreva
 • Mazita anotaura zvinhu zvinoshoreka sekuti;
  • rwana
  • rukuni
 • Mamwe anotaurawo zvisingashoreki sekuti;
  • rwaivhi
  • rukodzi
  • rudo

Mupanda 12

Chivakashure /ka-/
 • Mazita omumupanda uyu ane zvinhu zvinoshoreka sokuti;
  • Kashiye
  • kambiya
  • kadhiidhii

Mupanda 13

Chivakashure /tu-/ tw-/twu-/
 • Mazita omumupanda uyu anoreva uzhinji hwemazita emumupanda 12 semuenzaniso;
  • tushiye
  • tumbiya
  • twudhiidhii

Mupanda 14

Chivakashure/u-/ /hu-/ hw-/
 • Mumupanda uyu mune mazita asingaverengeki asi achiratidza umwe sekuti;
  • unyope
  • upenyu
  • utsi
 • Unhu hunoburitswawo mumupanda uyu sekuti;
  • hupenzi
  • upfambi
  • utsinye.

Mupanda 15

Chivakashure /ku-/
 • Mazita omumupanda uyu anoshandisa mudzi wechiito sokuti kufamba,kunyora ,kugara.
Maumbirwo

Chivakashure mudzi wechiito nzvovera
Ku-
Ku-
Ku-
-mhany-
-fem-
-gar-
-a
-a
-a


 • Mazita aya anoratidza donzvo rokuita.
 • Zviitiko zvacho hazvibatiki.

Mupanda 16

Chivakashure /pa-/
 • Mazita aya anotaura pamusoro penzvimbo sokuti;
  • pachikomo
  • pamusoro
  • paruware.
Mavakirwo
Chivakashure + Dzitsi
pa- + -musoro

Mupanda 17

Chivakashure /ku-/
 • Mazita anotaridza nzvimbo iri kure nomutauri.
Mienzaniso
 • kutsime
 • kugwenga
 • kurwizi.

Mupanda 18

Chivakashure /mu- /
 • Aya mazita anoratidza nzvimbo iri mukati sokuti;
  • mumba
  • mudura
  • mumugomo.

Mupanda 19

Chivakashure /svi-/
 • Mazhinji amazita aya anotaurwa kuChikaranga achiratidza zvinhu zvidiki kana zvishoma zvichishoreka sokuti;
  • svimvura
  • svimuto
  • svitete.

Mupanda 21

Chivakashure /zi-/
 • Mazita aya anotaridza zvinhu zvine mwero wakapfurikidza.

Mienzaniso

 • zigomana
 • zidzoro
 • zigora.