DEMO


MADONZVO EZVIITO

zvinangwa: Panopera chidzidzo chino mudzidzi anotarisirwa kunge ava kugona:
a) Kudoma mhando dzemadonzvo ezviito.
b) Kunyukura madonzvo ezviito kubva muzvinyorwa.
c) Kunyora zvirevo zvine madonzvo ezviito akasiyana.


Tsanangudzo

 • Zviito zvine mashandisirwo azvinoitwa izvo zvinobva zvaita kuti zvireve zvakasiyana.
 • Zvirevo zvakasiyana izvi ndiwo anonzi madonzvo zviito.

Mhando dzemadonzvo ezviito

1. Donzvo rekutuma

• Donzvo iri nderekutuma munhu kuita kana kusaita chinhu.
a) Kutuma kana kuraira munhu mumwe.
 • Gara pasi udye sadza.
 • Mhanya wakamirirwa.
 • Tora chibage uende kuchigayo.
b) Kutuma kana kuraira vanhu vakawanda kana munhu waunoremekedza.
 • Endai kugomo munotsvaga huni.
 • Dzingai huku idzo dzisasvike pamagwere.
 • Sekuru taurisai handina kunzwa.

2. Donzvo rekuudza/kuzivisa

 • Vasikana vakatamba zvinodadisa.
 • KuChitungwiza kunonetsa mvura.
 • Tanaka ndiye atema huni dziri pabakwa.

3. Donzvo rekuita

 • Donzvo iri riri muchiito.
 • Donzvo haritaridzi vaiti kana nguva yechiito, rinotaridza kuita kana kuitika kwezvinhu.
Mienzaniso
 • Ndinoda kuenda kusvondo.
 • Amai vari kubika sadza remanheru.
 • Tongai ari kuda kufamba rwendo neMugovera.

4. Donzvo rezvanga zvichiitika

 • Tasvika vachangopedza kurima.
 • Mukuru wechikoro paasvika, awana vana vachangoenda kumba.
 • Mvura yanaya zvikuru vachangobva.

5. Donzvo rekukurudzira

 • Donzvo iri rinokurudzira kuita kana kusaitwa kwechinhu.
 • Chiito chinopihwa chivakashure chekurudziro nga- kana kutsinhana naha-.
Mienzaniso
 • Haikona kutamba nechikoro.
 • Ngatibatei pamwe ndima ikurumidze kupera.
 • Ngavasatambire pedyo nemugwagwa.

6. Donzvo rechishuwo

 • Donzvo iri rinoburitsa zviri kudiwa kana kushuvirwa nemutauri.
 • Chiito chinotungamirwa nakuti.
Mienzaniso
 • Baba vanoda kuti vana vasatambire pedyo netsime.
 • Varaira kuti vauye kunze kusati kwadoka.
 • Ndinoda kuti ndisvike kuHarare mangwanani.

7. Donzvo rezvinogoneka/rekwaniso.

 • Iri donzvo rinopangidza zvingangoitika uye rinoshandisa chiratidza nguva -nga-.
Mienzaniso
 • Tingafare kana mvura ikanaya.
 • Ukandipa mari ndingakutende chaizvo.
 • Nhumbi dzikarara panze dzingabiwe nembavha.